Etiske rettningslinjer

Last updated: February 17, 2023

Våre grunnleggende prinsipper

Vår personalpolitikk skal være forankret i de lover og avtaler som regulerer forhold i arbeidslivet.

Videre skal vår personalpolitikk ha en naturlig forankring i et verdigrunnlag som legges til grunn for våre handlinger og beslutninger med særlig vektlegging av

  • Høy etisk standard
  • God intern informasjon og medvirkning
  • Respekt for fortrolig informasjon
  • Høy kompetanse på personvern for alle medarbeidere og en målrettet kompetanseutvikling

Vår etikk

Bred tillit og troverdighet er helt avgjørende for at vi skal kunne nå våre forretningsmessige mål. Dette skal vi oppnå ved å skape og vedlikeholde en kultur som bygger på høy etisk standard slik at ingen skal kunne stille vår habilitet i tvil.

Både ledere og medarbeidere har et særskilt ansvar for å påse at etablerte lover og regler etterleves. Alle har et ansvar for å stille høye etiske krav i sitt arbeid både internt i bedriften og hos kunder for derigjennom å skape og vedlikeholde best mulig tillit til vår bedrift. Vi respekterer og beskytter personvernet til våre brukere i helsevesenet i samsvar med gjeldende personvernlover og regler. Vi samler kun inn og behandler nødvendig personlig informasjon for å levere våre tjenester til helsevesenet.

Kvalitet

Kvalitet i alle ledd skal være et konkurransefortrinn for oss.

Vi skal bestrebe oss på at på alle plan innfri kundens forventninger til kvalitet på våre tjenester og / eller produkter. Dette skal prege våre handlinger, holdninger og måten vi utfører vårt arbeide på.

Vi er åpne og transparente om våre praksiser for innsamling, bruk og beskyttelse av personlig informasjon. Vi respekterer brukernes rettigheter i henhold til personvernlovgivningen, inkludert retten til tilgang, korrigering og tilbaketrekking av samtykke.

Alle har et ansvar for å opptre slik at både kunder og kollegaer opplever vår kvalitet som en positiv merverdi. Våre ansatte og partnere er opplært i personvernspraksis og forstår viktigheten av å beskytte personlig informasjon. Vi evaluerer og forbedrer jevnlig våre personvernspraksis basert på beste praksis, teknologiske fremskritt og endringer i regelverket. 

Informasjon og medvirkning

God intern informasjon er en forutsetning for å kunne levere kvalitet.

Vår bedrifts ledere har et særlig ansvar for at våre medarbeidere får tilgang til åpen og relevant informasjon om forhold som har betydning for den enkeltes arbeidssituasjon. Den enkelte medarbeider har også et eget ansvar for å søke og tilføre seg nødvendig informasjon om egen arbeidssituasjon.

Alle skal aktivt medvirke til god kommunikasjon som fremmer helhetssyn og skaper motivasjon for beslutninger. Den enkelte har også et særskilt ansvar gjennom sin taushetsplikt både eksternt og internt. Den enkelte skal medvirke i saker som berører egen arbeidssituasjon.

Respekt for fortrolig informasjon

Fortrolighet er en viktig forutsetning for tillit. Den enkelte har taushetsplikt om alle opplysninger vedkommende i medfør av sitt arbeid får vite om bedriftens kunder eller kunders forhold.

Vi innhenter informert samtykke fra brukerne før vi behandler deres personlige data og vi implementerer nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte personlig informasjon mot uautorisert tilgang, endring, tap eller misbruk. Vi oppbevarer personlig informasjon kun så lenge det er nødvendig, og sletter eller anonymiserer dataene når de ikke lenger er nødvendige.

Vi deler ikke personlig informasjon med tredjeparter uten brukerens samtykke, med mindre det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser eller i samsvar med loven.

Taushetsplikten gjelder ikke bare overfor utenforstående, men også i forhold til kolleger, som ikke har behov for de aktuelle opplysninger av hensyn til sitt arbeid.

Rull til toppen